STRESA KUSTANNUKSESTA ICEHEARTS-KUMMI

Tuem­me kesän ajan kir­ja­myyn­nil­lä las­ten kesä­lei­ri­toi­min­taa Ice­heart­sin kaut­ta. Jokai­ses­ta myy­dys­tä kir­jas­ta 1.6. ja 8.8. väli­se­nä aika­na lah­joi­tam­me 5 euroa eri­tyi­sen tuen tar­pees­sa ole­vien las­ten lei­rei­hin kesäl­lä 2019.

Ice­hearts on pojil­le ja tytöil­le suun­nat­tu var­hai­sen tuen inno­va­tii­vi­nen toi­min­ta­mal­li. Se on pit­kä­kes­tois­ta ja amma­til­lis­ta kas­vun­tu­kea lap­sil­le ja hei­dän per­heil­leen, jot­ka ovat tuen tar­pees­sa. Yksi amma­til­li­sin perus­tein valit­tu jouk­kue toi­mii 12 vuo­den ajan. Jouk­kuet­ta ohjaa kas­vat­ta­ja, jol­la on amma­til­li­set päte­vyy­det jouk­ku­een joh­ta­mi­seen. Lisä­tie­toa: http://www.icehearts.fi