Vuoden 2022 KUULUMISIA

Marit­ta Hir­vo­sen huh­ti­kuus­sa ilmes­ty­nyt "Aika­vii­vo­ja, rak­kaut­ta" raken­taa kuvan tai­tei­li­ja­pa­ris­kun­nan, koreo­gra­fi Ruth Mat­son (1931-2020) ja sävel­tä­jä Usko Meri­läi­sen (1930-2004), elä­mäs­tä, työs­tä ja mer­ki­tyk­ses­tä tans­sin ja sävel­tai­teen ura­nuur­ta­ji­na Suo­mes­sa.

Hir­vo­sen vuot­ta aiem­min ilmes­ty­nyt novel­li­ko­koel­ma PIKKUKAMARIMUSIIKKIA sai huh­ti­kuus­sa Tam­pe­reen kau­pun­gin kir­jal­li­suus­pal­kin­non.

Syk­syl­lä 2022 jul­kai­si vii­si­vuo­tis­ta tai­val­taan juh­li­va Stre­sa Kus­tan­nus kol­me uut­ta kir­jaa ja toi­vot­ti ter­ve­tul­leek­si uuden kir­jai­li­jan­sa Siru Auran.

MYÖTÄJÄISET on Siru Auran esi­kois­ro­maa­ni.

Kol­men eri­lai­sen nai­sen yhteen kie­tou­tu­vat tari­nat intia­lai­ses­sa suur­kau­pun­gis­sa ja myö­tä­jäi­set, jois­ta kaik­ki alkaa.

Elä­män pet­ty­mys­tä käsit­te­le­väl­le Anul­le myö­tä­jäi­set näyt­täy­ty­vät mah­dol­li­suu­te­na kiin­nos­ta­vaan ant­ro­po­lo­gi­seen väi­tös­tut­ki­muk­seen. Myö­tä­jäi­set – tai nii­den puu­te – mul­lis­ta­vat intia­lai­sen Taa­ri­nin elä­män.

Romaa­ni vie luki­jan intia­lai­seen arkeen, per­hei­den ris­ti­rii­toi­hin sekä nais­ten sit­ke­ään kamp­pai­luun elä­män­sä paran­ta­mi­sek­si. Juo­ni kul­jet­taa koh­ti syvem­piä tee­mo­ja oikeu­den­mu­kai­suu­den, yhtey­den ja rak­kau­den kai­puus­ta.

Pek­ka Arp­pe jul­kai­si odo­te­tun romaa­nin­sa HIEKKAA SILMILLE.

Kak­sio­sai­ses­sa romaa­nis­sa suo­ma­lais­yri­tys raken­taa Liby­aan 1980-luvul­la sata­mia. Menes­tys­ta­ri­na saa kui­ten­kin yllät­tä­vän kään­teen viran­omais­ten tahol­ta. Alkaa vuo­sia kes­tä­vä pii­na ja lopul­ta kuris­tuso­te estää hen­git­tä­mi­sen. On löy­det­tä­vä jokin rat­kai­su ja sil­le toteut­ta­jan­sa.

Kir­jai­li­jan omiin koke­muk­siin perus­tu­vas­sa auto­fik­tii­vi­ses­sä sel­viy­ty­mis­ta­ri­nas­sa,
Afri­kan täh­ti -pelin liby­alai­ses­sa ver­sios­sa, nuo­ri raken­nusin­si­nöö­ri jou­tuu kame­leon­tin tavoin vaih­ta­maan väriä sel­viy­tyäk­seen pai­kal­lis­ten kyn­sis­tä.

ROOLEJA VAI RAKKAUTTA on Pir­jo Toi­va­sen romaa­nit­ri­lo­gian kol­mas osa

"Kesä 2012 on hel­tei­nen. Vii­si­kymp­pi­nen näyt­te­li­jä Mir­ja Mus­ta­saa­ri on teh­nyt roh­kean siir­ron ja asuu Mila­nos­sa. Mum­mo­roo­li TV-sar­jas­sa ei ole ihan sitä mis­tä hän haa­vei­li eikä hän oli­si kuvi­tel­lut jou­tu­van­sa har­kit­se­maan roo­lia mai­nok­ses­sa. Se joh­dat­taa Mir­jan kesä­juh­liin, jos­sa hän koh­taa Kuu­bas­sa syn­ty­neen ja Paler­mos­sa vart­tu­neen Giancar­lon. Mir­ja rakas­tuu mie­heen sii­tä huo­li­mat­ta, että epäi­lyt­tä­viä seik­ko­ja nousee esil­le heti ensit­ref­feil­lä."

Roo­le­ja vai rak­kaut­ta seu­raa kir­jai­li­jan aiem­pien teos­ten tee­mo­ja adop­tios­ta, per­he­suh­teis­ta ja läheis­ten mer­ki­tyk­ses­tä.