SYKSYN 2023 KIRJAT

ITALIAA RISTIIN RASTIIN, GOETHEN KANNOILLA

Pir­jo ja Rei­jo Toi­va­sen uusin mat­ka­kir­ja, kuva­teos Ita­li­aa ris­tiin ras­tiin, Goet­hen kan­noil­la, on nyt tilat­ta­vis­sa.

Kir­jas­sa paris­kun­ta seu­raa Goet­hen lähes 240 vuot­ta sit­ten teke­mää mat­kaa Ita­lian hal­ki. Goet­hea kiin­nos­ta­neet näh­tä­vyy­det ovat nyt hel­pom­min löy­det­tä­vis­sä kuin sil­loi­sen asu­tuk­sen alta tai vil­liin­ty­neen kas­vus­ton kes­kel­tä. Sisi­lias­sa keväi­set nii­tyt ovat kuk­ka­lois­tos­sa yhtä väri­kyl­läi­siä kuin Goet­hen aika­na Roo­mas­sa, Napo­lis­sa ja mones­sa muus­sa kau­pun­gis­sa katu­nä­ky­mät ovat pysy­neet pit­käl­ti samoi­na. Jopa pai­kal­li­nen elä­män­ta­pa on säi­ly­nyt, sil­lä kädet käy­vät, kaup­paa teh­dään, men­nyt ja tule­va tuke­vat toi­si­aan.

GUSTAF INBERGIN TARINA

Irme­li Wes­ter­marc­kin Gus­taf Inber­gin tari­na, toi­nen syk­syn 2023 kir­jois­ta, on tilat­ta­vis­sa mar­ras­kuun alus­ta.

Suo­men sodan 1808-1809 aika­na kasa­kat levit­ti­vät kau­hua Ete­lä-Poh­jan­maan kun­nis­sa. Venä­läi­set uskoi­vat kau­ha­jo­ki­sen Gus­taf Inber­gin olleen yksi kapi­naan yllyt­tä­jis­tä, ja suun­ta­si­vat kos­to­toi­men­sa myös tämän hal­lin­noi­maan Ala-Knuut­ti­lan tilaan. Kir­ja kuvaa Gus­ta­fin uhrau­tu­mis­ta ja san­ka­ruut­ta sodan aika­na, samal­la hänen lyhyek­si jää­nyt­tä per­heon­ne­aan Hele­nan ja pie­nen Johan­nes-pojan kans­sa.