Kirjailijat

  Pekka Arppe

 

Syn­ty­pe­räi­nen Kal­lion kas­vat­ti ja insi­nöö­ri. Kun sil­ta- ja sata­ma­pro­jek­tit ovat jää­neet taka-alal­le, hänel­lä on vih­doin­kin aikaa mie­li­har­ras­tuk­sel­leen, kir­joit­ta­mi­sel­le. Val­mii­na on yksi romaa­ni, työn alla novel­li­ko­koel­man vii­meis­te­ly.

Timant­ti­nap­sut


Maritta Hirvonen

Marit­ta Hir­vo­nen on nokia­lai­nen, Tam­pe­reel­la syn­ty­nyt vapaa kir­joit­ta­ja. Hir­vo­nen on toi­mi­nut taus­ta­vai­kut­ta­ja­na kir­jal­li­suu­den ja muun kult­tuu­rin alal­la. Hänel­lä on taka­naan kol­mi­kym­men­vuo­ti­nen ura Tam­pe­reen kult­tuu­ri­hal­lin­nos­sa, jos­ta vii­mei­set 21 vuot­ta Tam­pe­re Fil­har­mo­nian inten­dent­ti­nä.

Sei­so vank­ka­na suo­ma­lai­nen

Pirjo PuukkoPirjo Puukko

Pir­jo Puuk­ko on hel­sin­ki­läi­nen vies­tin­nän opet­ta­ja ja teat­te­ri­krii­tik­ko. Hän on työs­ken­nel­lyt aiem­min Yleis­ra­dios­sa radio­draa­man paris­sa, ensin äänit­tä­jä­nä ja sit­tem­min ohjaa­ja­na. Hänen sanoit­ta­mi­aan lau­lu­teks­te­jä on levy­tet­ty run­saas­ti.

Novel­li­ko­koel­ma Mut­kan­lu­ku­tai­to on Pir­jo Puu­kon esi­kois­teos.

Jaana Sarell

Jaa­na Sarell on lap­pi­lai­sel­la men­ta­li­tee­til­la varus­tet­tu kynäi­li­jä joka kyl­läs­tyi täyt­tä­mään pel­käs­tään kova­le­vyä. Hän haroo tius­ke­aa arkea ja pal­jas­taa sii­nä pii­le­vän hul­vat­to­muu­den.

Tol­kul­li­nen arvo­poh­ja

Tero SeppänenTero Seppänen

Tero Sep­pä­nen on polii­si ja juris­ti, joka tun­tee aihea­lu­een­sa. Valo­ku­vaus­har­ras­tus on teh­nyt hänes­tä visua­lis­tin, joka piir­tää sanoil­la maa­il­man näky­väk­si. Sep­pä­sen teks­ti on lako­nis­ta ja lähes­tyy vähäe­lei­syy­des­sään ajoit­tain jopa runout­ta. Aiheen­sa hän löy­tää ajan ilmiöis­tä, joi­den vaka­vuu­des­sa pil­kah­te­lee huu­mo­ri.

Syök­sy­vir­tauk­sia

Pirjo ToivanenPirjo Toivanen

Pir­jo Toi­va­nen kir­joit­taa jär­ven ran­nal­la Poh­jois-Ita­lias­sa ja lam­men ran­nal­la Flo­ri­das­sa. Hän muut­ti per­hei­neen ulko­mail­le 90-luvun puo­li­vä­lis­sä. Lon­toos­sa, Haa­gis­sa, Hel­sin­gis­sä, Hyvin­kääl­lä ja Tam­pe­reel­la ei juu­ri jää­nyt aikaa kir­joit­taa. Porin maa­lais­kun­nan lap­suus­mai­se­mis­sa syn­ty­neet mie­li­ku­vi­tus­sis­kot ovat kas­va­neet muka­na ja vaa­ti­neet esil­le­pää­syä.

Pyhä paha per­he

Pernilla ValoPernilla Valo

Per­nil­la Valo on met­sän kes­kel­lä asu­va, suur­kau­pun­kien syket­tä rakas­ta­va elä­män moniot­te­li­ja, har­hai­li­ja ja tark­kai­li­ja. Valo naut­tii tans­si­mi­ses­ta, musii­kis­ta ja ympä­ril­lä ole­van sanoit­ta­mi­ses­ta tari­noik­si.

Nol­la­ris­ki

Irmeli WestermarckIrmeli Westermarck

Irme­li Wes­ter­marck on kaup­pa­tie­tei­den mais­te­ri ja kau­pal­lis­ten ainei­den leh­to­ri, eläk­keel­lä. Hän on ute­lias elä­män tark­kai­li­ja, joka kat­soo maa­il­maa ikui­sen opti­mis­tin sil­min. Hänen teks­tei­hin­sä suo­dat­tu­vat elä­män­ko­ke­muk­set per­hee­näi­ti­nä, kou­lut­ta­ja­na, koi­ra­har­ras­ta­ja­na, ja maa­il­man­mat­kaa­ja­na.

Ris­ki­tön kokei­lu