Maritta Hirvonen, Aikaviivoja, rakkautta

Rutil­la oli usko­ma­ton huu­mo­ri ja itsel­leen nau­ra­mi­sen tai­to. Eikä se iki­nä tuo­min­nut mis­tään. Hyväk­syi ja rakas­ti vain, ja kai­kes­ta sen kans­sa pys­tyi puhu­maan.
(Vee­ra Gus­tafs­son)

Oli hir­veän kiva tutus­tua Uskoon, kun sii­nä oli yhtäk­kiä sävel­tä­jä, joka osa­si sanoa mitä tekee ja mitä tapah­tuu. Teok­sis­taan näki, että sil­lä oli pala­va sie­lu täyn­nä kai­ken­lai­sia tun­to­ja.
(Meri Lou­hos)

Ruti oli herk­kä ihmi­nen. Voi­ma­kas, käheä ääni antoi ensin vai­ku­tel­man vah­vuu­des­ta, mut­ta jopa kal­tai­sel­le­ni nuo­rel­le ihmi­sel­le siel­tä tuli läpi se herk­kyys ja se, miten vaka­vas­ti se miet­ti asioi­ta. En muis­ta, että oli­si kos­kaan sano­nut yhdel­le­kään oppi­laal­le ilkeäs­ti.
(Rai­ja-Lee­na Söder­holm)

Oli sym­paat­tis­ta käy­dä siel­lä hei­dän koto­naan. Ruti­kin pyö­räh­ti sii­nä ja oli hir­veän iloi­nen, sanoi aina jota­kin haus­kaa. Oli sel­lai­nen rehe­vä tyyp­pi. Usko oli todel­la ystä­väl­li­nen, läm­min ja hymyi­le­vä. Tuli sel­lai­nen tun­ne, että sävel­tä­jät on muka­vaa poruk­kaa, johon on kivan kuu­lua.
(Lot­ta Wen­nä­kos­ki)

-----

Aika­vii­vo­ja, rak­kaut­ta raken­taa kuvan tai­tei­li­ja­pa­ris­kun­nan, koreo­gra­fi Ruth Mat­son (1931-2020) ja sävel­tä­jä Usko Meri­läi­sen (1930-2004), elä­mäs­tä, työs­tä ja mer­ki­tyk­ses­tä tans­sin ja sävel­tai­teen ura­nuur­ta­ji­na Suo­mes­sa.

Kir­jan tie­dot
NimiAika­vii­vo­ja, rak­kaut­ta – Ruth Mat­son ja Usko Meri­läi­sen tari­na
Tai­tei­li­jae­lä­mä­ker­ta
Kir­jai­li­jaMarit­ta Hir­vo­nen
ISBN978-952-7369-08-1
Tuo­tan­to­vuo­si2022
Sivu­mää­rä192
Hin­ta24,50
Sido­sa­suNidot­tu