Maritta Hirvonen, Pikkukamarimusiikkia


”Pou­lencin kla­ri­net­ti­so­naa­tin puo­les­sa välis­sä Paa­von sil­mät mene­vät kiin­ni. Luu­len, että se on nukah­ta­nut taas. Vähän vir­keäm­män­sort­tis­ta mies­tä olin siel­tä Tin­de­ris­tä itsel­le­ni aja­tel­lut, mut­ta vali­koi­maa ei pal­jon ollut.
Välia­jal­la Paa­vo puh­ke­aa puhu­maan. Sil­le on tul­lut mie­leen Los Para­guay­os, jota se vuo­si­kym­me­niä sit­ten oli kuul­lut Risu­lah­den laval­la. Sii­nä kla­ri­ne­tis­sa oli ollut jota­kin samaa, ilois­ta ja hai­ke­aa yhtä aikaa. Se oli sitä lii­kut­ta­nut, mel­kein kuin Ola­vi Vir­ran lau­lu.”

Lyhyen nai­sen lyhyet tari­nat on kir­joi­tet­tu lei­kis­ti mut­ta tosis­saan. Niis­sä vilah­ta­vat niin Mah­ler ja Debus­sy kuin rans­ka­lai­nen chan­son ja Juk­ka Poi­ka­kin. Kant­to­ri Tar­mo Kiis­se­lin tai­tu­roi­ma Für Eli­se juh­lis­taa kaup­pias­pa­rin seu­ra­pii­ri­ti­lai­suu­den.

Marit­ta Hir­vo­nen

Kir­jan tie­dot
NimiPik­ku­ka­ma­ri­musiik­kia
novel­li­ko­koel­ma
Kir­jai­li­jaMarit­ta Hir­vo­nen
ISBN978-952-7369-05-0
Tuo­tan­to­vuo­si2021
Sivu­mää­rä121
Hin­ta19,80
Sido­sa­suNidot­tu