Maritta Hirvonen, Seiso vankkana suomalainen

Pape­ri­teh­taan työ­mies Albin Val­ka­mal­la ja pat­ruu­na Fredrik Ides­ta­mil­la on yhtei­nen unel­ma. Molem­mat tah­to­vat hyvin­voin­tia ja edis­tys­tä itsel­leen ja per­heil­leen, samal­la Suo­mel­le ja Nokial­le. Sei­so vank­ka­na suo­ma­lai­nen ker­too miten unel­ma Albi­nin 13-lap­si­ses­sa per­hees­sä toteu­tuu ja mil­lai­sia uhre­ja se vaa­tii.

Albin ja kal­tai­sen­sa läh­ti­vät tor­pis­ta teh­tai­siin. He raken­si­vat Suo­mea osal­taan, pie­nel­lä paik­ka­kun­nal­la, jon­ka nimeä maa­il­mal­la tus­kin tun­net­tiin, yhteis­vas­tuun ja tule­vai­suu­de­nus­kon kan­nat­te­le­mi­na.

Yksi lau­lu joh­dat­taa sukua läpi vuo­si­kym­men­ten.

Albin ja Alma elä­vät meis­sä ja lap­sis­sam­me, kaik­ki hei­dän koke­muk­sen­sa, työn­sä ja pon­nis­te­lun­sa koh­ti parem­paa maa­il­maa. Kuvis­sa he saat­te­le­vat mei­tä kat­seel­laan ja toi­vo­vat paras­ta jäl­keen tule­vil­le.

Marit­ta Hir­vo­nen

 

Kir­jan tie­dot
NimiSei­so vank­ka­na suo­ma­lai­nen
suku­his­to­ria
Kir­jai­li­jaHir­vo­nen, Marit­ta
ISBN978-952-68772-2-8
Tuo­tan­to­vuo­si2018
Sivu­mää­rä104
Hin­ta19,80 €