Pekka Arppe, Hiekkaa silmille

Olet­ko val­mis osal­lis­tu­maan eloon­jää­mis­pe­liin, jos­sa ei ole tar­jol­la leväh­dys­pis­tei­tä, ei kan­nus­tus­ta eikä loh­du­tus­pal­kin­to­ja?
Suo­ma­lais­yri­tys raken­taa Liby­aan 1980-luvul­la sata­mia. Menes­tys­ta­ri­na saa kui­ten­kin yllät­tä­vän kään­teen viran­omais­ten tahol­ta. Alkaa vuo­sia kes­tä­vä pii­na ja lopul­ta kuris­tuso­te estää hen­git­tä­mi­sen. On löy­det­tä­vä jokin rat­kai­su ja sil­le toteut­ta­jan­sa.
Kir­jai­li­jan omiin koke­muk­siin perus­tu­vas­sa auto­fik­tii­vi­ses­sä sel­viy­ty­mis­ta­ri­nas­sa,
Afri­kan täh­ti -pelin liby­alai­ses­sa ver­sios­sa, nuo­ri raken­nusin­si­nöö­ri jou­tuu kame­leon­tin tavoin vaih­ta­maan väriä sel­viy­tyäk­seen pai­kal­lis­ten kyn­sis­tä.

Kir­jat myy­dään yhdes­sä, hin­taan 27 euroa.

Kir­jan tie­dot
NimiHiek­kaa sil­mil­le
kak­sio­sai­nen romaa­ni
Kir­jai­li­jaPek­ka Arp­pe
ISBNosa 1: 978-952-7369-10-4, osa 2: 978-952-7369-11-1
Tuo­tan­to­vuo­si2022
Sivu­mää­räosa 1: 384, osa 2: 392
Hin­ta27
Sido­sa­sunidot­tu