Pernilla Valo, Nollariski

NollariskiMitä Sal­sa­vir­ral­le tapah­tui? Mitä ihmi­sil­le sen lie­peil­lä ja sisäl­lä?

Näen kym­me­nien uusien aloit­ta­van. Monet ovat ujo­ja alus­sa. Toi­set jär­jes­te­le­vät työ­vuo­ro­ja ja teke­vät moni­mut­kai­sia las­ten­hoi­to­rat­kai­su­ja. He tule­vat kai­ken­lai­sis­ta töis­tä: sai­raan­hoi­ta­ja, varas­to­mies, pro­fes­so­ri, mar­ke­tin kas­sa, psy­kiat­ri, toi­mit­ta­ja. Tans­si aut­taa jak­sa­maan, eikä pian voi yhdel­tä­kään tun­nil­ta olla pois­sa. Vuo­den kulut­tua he ovat uusia ihmi­siä, roh­kei­ta ja nau­ra­vai­sia. Hei­dän ryh­tin­sä on kohen­tu­nut, kilo­ja karis­sut. He oppi­vat kos­ket­ta­maan ja ole­maan lähel­lä, kat­so­maan paria sil­miin, puhu­maan enem­män kuin ennen. Nai­set saa­vat olla nai­sia, ylpei­tä muo­dois­taan. Lan­tio pitää saa­da pyö­ri­mään viet­te­le­väs­ti, olka­päät väri­se­mään. Mie­het saa­vat olla mas­ku­lii­ni­sia ja kat­soa omis­ta­vas­ti nai­si­aan.

Kun­nes yhte­nä päi­vä­nä kaik­ki kaa­tuu. Huhui­hin. Lööp­pei­hin. Syyt­tei­siin. Tuo­mioi­ta seu­raa­vaan epä­us­koon ja häm­men­nyk­seen.

Voi­ko elä­mä täs­tä jat­kua? Voi­ko tans­si?

 

Kir­jan tie­dot
NimiNol­la­ris­ki
pie­nois­ro­maa­ni
Kir­jai­li­jaValo, Per­nil­la
ISBN978-952-68771-0-5
Tuo­tan­to­vuo­si2017
Sivu­mää­rä144
Hin­ta19,80 €
Sido­sa­sunidot­tu