Pirjo ja Reijo Toivanen, Italiaa ristiin rastiin, Goethen kannoilla

Pir­jo ja Rei­jo Toi­va­nen ovat asu­neet Ita­lias­sa vuo­des­ta 2008 läh­tien. Rak­kaus maa­han syt­tyi Gar­da­jär­vel­lä kesäi­se­nä aamu­na vuon­na 1989, kun he oli­vat aja­mas­sa ystä­vien luok­se Tosca­naan.

Johann Wolf­gang von Goet­he teki Grand tour -mat­kan vuo­si­na 1786-1788 Ita­lian nie­mi­maan hal­ki. Vuon­na 1992 jul­kais­tu Sinik­ka Kal­lion suo­men­ta­ma yhteen­ve­to Goet­hen mat­kas­ta innos­ti Toi­va­sia seu­raa­maan suur­mie­hen jalan­jäl­kiä poh­joi­ses­ta ete­lään. Syn­tyi teos, jos­sa kuvin ja tari­noin tuo­daan hänen mat­kan­sa vai­hei­ta tähän päi­vään.

Goet­he arvos­ti antii­kin tai­det­ta ja käsi­työ­tai­toa. Men­nei­syys kyt­key­tyy niis­tä nykyi­syy­teen. Olii­vi­puu voi kas­vaa kak­si­tu­hat­ta vuot­ta. Pin­nan rosoi­suut­ta kos­ket­taes­sa voi vain häm­mäs­tel­lä sen sit­keyt­tä. Van­ho­jen sypres­sien kes­kel­lä tuu­li humi­see sato­jen vuo­sien takai­sia tari­noi­taan. Tuhat­vuo­ti­set muu­rit huo­ku­vat his­to­ri­aa.

Toi­va­set toi­vo­vat tämän kir­jan tuo­van iloa ja intoa etsiä uusia näkö­kul­mia Ita­lias­sa mat­kus­ta­vil­le.

Mitä pitem­mäl­le mereen kah­laa, sitä syvem­mäl­le jou­tuu. (Goet­he Roo­mas­sa 1787)

Kir­jan tie­dot
NimiIta­li­aa ris­tiin ras­tiin, Goet­hen kan­noil­la
mat­ka­kir­ja
Kir­jai­li­jaPir­jo ja Rei­jo Toi­va­nen
ISBN978-952-7369-13-5
Tuo­tan­to­vuo­si2023
Sivu­mää­rä264
Hin­ta35
Sido­sa­susidot­tu