Pirjo ja Reijo Toivanen, Proseccoa per favore!

Ita­lian Stre­saan kym­me­ni­sen vuot­ta sit­ten muut­ta­nut suo­ma­lais­pa­ris­kun­ta on pääs­syt vähin erin lähem­mäs paik­ka­kun­ta­lai­sen elä­mää. Turis­mi on Stre­san dyna­mo. Tal­vel­la on hil­jais­ta, sataa ja tuu­lee. Sil­loin osa paik­ka­kun­ta­lai­sis­ta pake­nee lomal­le läm­pi­mään. Pää­siäi­se­nä kaik­ki pyö­räh­tää taas käyn­tiin, kun puut ja pen­saat puh­kea­vat kuk­kaan.

Rei­jo Toi­va­nen on otta­nut vuo­sien var­rel­la kuvia ja Pir­jo Toi­va­nen on mer­kin­nyt muis­tiin tapah­tu­mia, jois­ta välit­tyy ihmet­te­ly, ilo, rak­kaus ja hyväk­syn­tä. Ulko­maa­lai­sen on mah­do­ton ymmär­tää kaik­kea, vaik­ka moni asia vai­kut­taa tutul­ta.

Stre­sa on innos­ta­nut kir­jai­li­joi­ta, runoi­li­joi­ta ja mui­ta paik­ka­kun­nal­le osu­nei­ta vuo­si­sa­to­ja. Suo­ma­lai­sia­kin, sil­lä Ola­vi Vir­ta levyt­ti ylis­tys­lau­lun Mag­gio­re-jär­ves­tä vuon­na 1953. Hemingway kuva­si kir­jas­saan Jää­hy­väi­set aseil­le pakoa sou­tu­ve­neel­lä ensim­mäi­ses­tä maa­il­man­so­das­ta, Bor­ro­meo-hotel­lin ran­nas­ta Sveit­sin puo­lel­le.

”Haluam­me tämän kir­jan sivuil­la jakaa elä­myk­siäm­me. Meil­le asu­mi­nen ulko­mail­la on seik­kai­lu, joka alkaa joka aamu.”

Pir­jo Toi­va­nen, Rei­jo Toi­va­nen

Kir­jan tie­dot
NimiPro­seccoa per favo­re!
mat­ka­kir­ja
Kir­jai­li­jaToi­va­nen, Pir­jo ja Rei­jo
ISBN978-952-68772-5-9
Tuo­tan­to­vuo­si2018
Sivu­mää­rä112
Hin­ta27 €
Sido­sa­susidot­tu