Siru Aura, Myötäjäiset

Kol­men eri­lai­sen nai­sen yhteen kie­tou­tu­vat tari­nat intia­lai­ses­sa suur­kau­pun­gis­sa ja myö­tä­jäi­set, jois­ta kaik­ki alkaa.
Elä­män pet­ty­mys­tä käsit­te­le­väl­le Anul­le myö­tä­jäi­set näyt­täy­ty­vät mah­dol­li­suu­te­na kiin­nos­ta­vaan ant­ro­po­lo­gi­seen väi­tös­tut­ki­muk­seen. Myö­tä­jäi­set – tai nii­den puu­te – mul­lis­ta­vat intia­lai­sen Taa­ri­nin elä­män. Hän ei aio enää vai­e­ta, vaan halu­aa oikeut­ta. Myös intia­lai­sen nais­jär­jes­tön akti­vis­ti Rat­ham­ma tais­te­lee myö­tä­jäi­siä ja myö­tä­jäis­mur­hia vas­taan osa­na kut­su­mus­taan kaik­kien intia­lais­nais­ten puo­les­ta. He kaik­ki kär­si­vät syyl­li­syy­des­tä, mut­ta päät­tä­vät ottaa elä­män ohjat omiin käsiin­sä. Sel­viy­tyäk­seen elä­män­teh­tä­vis­tään hei­dän on voi­tet­ta­va myös itsen­sä.

Myö­tä­jäi­set-romaa­ni vie luki­jan intia­lai­seen arkeen, per­hei­den ris­ti­rii­toi­hin sekä nais­ten sit­ke­ään kamp­pai­luun elä­män­sä paran­ta­mi­sek­si. Juo­ni kul­jet­taa koh­ti syvem­piä tee­mo­ja oikeu­den­mu­kai­suu­den, yhtey­den ja rak­kau­den kai­puus­ta.

Kir­jan tie­dot
NimiMyö­tä­jäi­set
Kir­jai­li­jaSiru Aura
ISBN978-952-7369-09-8
Tuo­tan­to­vuo­si2022
Sivu­mää­rä288
Hin­ta21
Sido­sa­sunidot­tu