Tero Seppänen, Suruttomat urut

”Taak­se jää lap­suus­ko­ti. Kul­je­taan ohit­se kivi­veis­tä­mön ja hau­tuu­maan, koh­ti kes­ki­kau­pun­kia ja lähem­mäs isän työ­paik­kaa. Hau­tuu­maal­la jou­tuu kiven alle ellei eläes­sään niin sit­ten kuol­tu­aan. Vat­saan kos­kee ja hei­lu­tan jal­ko­ja penk­kiä vas­ten. Tekee mie­li hyp­piä. Pen­kin pin­ta on kiil­tä­väk­si kulu­nut ja se vie minua eteen­päin, kun kus­ki jar­rut­taa. Auton kiih­dyt­täes­sä menen taak­se­päin. Jalat eivät yllä lat­ti­aan. Ohjaa­mon taka­sei­näs­sä on pie­ni kal­te­ri-ikku­na ja sii­tä näkyy lavan etu­reu­na. Kivää­ri on sen taka­na.”

Mikon elä­mäs­sä on alka­mas­sa uusi vai­he, kun per­he muut­taa ja Mik­ko sen muka­na. Kir­jan tee­mat, poi­kien ystä­vyys, kas­vu ja sel­viy­ty­mi­nen, rajau­tu­vat uskon­nol­li­sen yhtei­sön, per­he­vä­ki­val­lan, oikeu­den­käyn­nin ja van­ki­lan muu­rien muo­dos­ta­maan neli­öön. Kir­joit­ta­ja kul­jet­taa tari­naa useil­la tasoil­la, joi­den tum­man vaka­vuu­den lävis­tä­vät huu­mo­rin säteet.

Taus­tal­la soi­vat surut­to­mat urut.

 

Tero Sep­pä­nen

Kir­jan tie­dot
NimiSurut­to­mat urut
Kir­jai­li­jaTero Sep­pä­nen
ISBN978-952-68772-9-7
Tuo­tan­to­vuo­si2019
Sivu­mää­rä159
Hin­ta19,80
Sido­sa­sunidot­tu